کفاره روزه خواری عمدی چقدره؟ چطوری باید پرداخت کنیم

کفاره روزه خواری عمدی چقدره؟ چطوری باید پرداخت کنیمدیدگاهتان را بنویسید