صدرالساداتی از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد

صدرالساداتی از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد
نامه ها دارد بیرون می آید و غیر از نامه وزیر راه که نوشته دانشگاه الزهرا اشتباهی خانه های کارگری را به سندش اضافه کرده است ، نامه مهم دیگری را هم امروز پخش میکنیم .. . از مسئولین دانشگاه به یکی از بچه ها زنگ زده اند و تلویحا پذیرفته اند که حق با مردم است (اگر تکذیب کنند صوت را پخش میکنیم) . . حالا که سیاره خانم را دق دادید ، این همه مردم را اذیت کردید ، تهدید کردید ، زجر دادید ، به مردم تهمت زدید، در خانه ها مامور مسلح فرستادید ، افراد مختلف را تحریک کردید که به نفعتان در فضای مجازی راست و دروغ را قاطی کنند !! حالا که آبروی اسلام را بردید ، رهایتان نمیکنیمدیدگاهتان را بنویسید