درست کردن لایه بردار برای دست و پادیدگاهتان را بنویسید